Sprog

Et varieret sprog og evnen til at bruge det i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået og inkluderet i fællesskabet.

Børn udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Sprog er mange ting, talesprog, det nonverbale, kropssprog, skriftsprog, tegnsprog og billedsprog.

 • At vi støtter og udfordrer børnene i forhold til deres sproglige kompetencer og sørger for, at der hele tiden er en sproglig udvikling i gang
 • At øve sig i dialogen med andre. Barnet lærer de uskrevne regler for dialog og at vente på tur. Gennem dialogen kan den voksne skabe en ”sproglig opmærksomhed” og være med til, at rette barnets opmærksomhed mod at udvikle sprogets aspekter
 • At lære at lytte til hinanden. Er en del af dialogen, men menes her også i den store sammenhæng. Når nogen har noget at fortælle til samling. Når vi efter tur fortæller små historier. Når barnet er tilskuer til teater. Barnet erfarer, at sproget kan bringe en oplevelse
 • At de voksne er rollemodeller. En positiv omgangstone i huset, er vigtig for den positive kommunikation som helhed, og den voksnes ansvar. Den voksne er ligeledes ”sprogmodel”, der tilbyder korrekt udtale/ korrekte sætninger frem for at irettesætte
 • At barnet oplever, at kunne stå frem og udtrykke sig sprogligt
 • At børnene lærer, at brug af sprog er et middel til,  at tilfredsstille egne behov
 • At hjælpe børnene til at se andres udtryk og reagere derpå. Den voksne hjælper med, at sætte ord på og aflæse kropssprog og ansigtsudtryk hos andre
 • At børnene oplever, at blive anerkendt for de følelser de udtrykker. Ved at støtte sprog der omtaler og udtrykker følelser, hjælper vi barnet til at forstå egne og andres følelser og reaktioner. Dette er en forudsætning for konfliktløsning
 • At det der bliver sagt har betydning. Børnene skal opleve, at det der siges tages alvorligt, og at vi som voksne viser respekt for det sagte. Igen er den voksne rollemodel ved at være åben og modtagelig for hvad andre siger
 • At børnene får erfaringer i, at bruge og lege med sproget
 • At vi i samlingerne synger, leger og spiller teater. Når vi bevæger os til musik og bruger rim og remser. Vi bruger sprogets mange varianter
 • Gennem leg med sprog erfarer barnet, at sproget kan formes, omformes og varieres. Sproget kan mange ting. Denne oplevelse er vigtig for, at kunne bruge sproget udtryksfuldt til for eksempel at udtrykke følelser
 • At vi læser historier. Skaber gode situationer og samtaler gennem børnelitteratur. Her kan bruges dialogisk læsning, som er en metode, der ligger vægt på samtalen og den voksnes evne til at skabe dialog. Eksempelvis gennem åbne spørgsmål, ”hvad skete der så?”. Dette udfordrer børnene til at bruge sproget
 • At vi selv laver historier. Børnene oplever, at vi ved hjælp af ord, kan få små historier til at blive til en stor fortælling og at alle ord kan bruges. Vi skaber en fælles oplevelse, som de kan genkende fra børnebøger og eventyr
 • At vi spiller spil. Der er faste rammer, regler der skal følges, vendinger der skal bruges og ting der skal forklares
 • At vi leger med skriftsproget. Vi præsentere børnene for bogstaver og gør dem opmærksom på, at bogstaverne har lyde, der kan leges med og bruges i rim og remser m.m. 

Vi er opmærksomme på, at inddrage børnene i skriftsproget, når vi skriver på tavlerne, når vi skriver fortællinger til deres tegninger, når vi giver dem ordkort at skrive efter, når vi gør opmærksom på bøgernes bogstaver m.m.