Sociale kompetencer


Sociale kompetencer handler om, at kunne indgå positivt med andre i venskaber og fællesskaber. Om at kunne leve sig ind i andres følelser og tanker og at kunne knytte sig til andre.

Børnene skal lære, at der i fællesskaber er plads til at give udtryk for, hvad de gerne vil og har lyst til, men også forstå, at andre har behov. Social kompetence udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuld for fællesskabet.

 • At barnet får en oplevelse af tryghed og tillid i relation til andre børn og voksne indenfor fællesskabet
 • At skabe en god omgangstone i børnehaven i alle relationer, voksen-voksen, barn-voksen og barn-barn. Her oplever vi de voksne som vigtige rollemodeller
 • At opfordre børnene til, at hjælpe hinanden. At hjælpe dem til at aflæse andres brug for hjælp
 • At guide børnene i, at aflæse hinanden når følelserne er i spil. Både vrede, glæde, frygt, når nogen er ked af det m.m.
 • At vi som voksne er opmærksomme på det enkelte barns trivsel og at de små grupper fungerer i det store fællesskab
 • At inddelingen i aldersopdelte grupper bliver en god oplevelse for barnet og en mulighed for at skabe nye relationer
 • At vi støtter op med interesse-grupper/ indsats-grupper når et barn har det svært ved, at finde gode relationer
 • At barnet får mulighed for at udvikle social forståelse  og tolerance for andre
 • At der i samlinger på stuen og fælles i huset skal være plads til alle. At alle respekteres og at alle har noget vigtigt at byde ind med
 • At lære turtagning. Dette øves dagligt omkring spisning, hvor maden sendes rundt og der samtales. Turtagning bliver naturligt øvet i en hverdag med mange børn
 • At kunne indgå i og løse samarbejdsopgaver. Det være sig både opgaver stillet af de voksne eller episoder opstået i legen
 • At deltage i demokratiske beslutningsprocesser. At alle følger det der er besluttet, selvom det kan være svært når situationen ikke falder ud til ens fordel/interesse
 • At bruge højtlæsning og dialogisk læsning til at tale ud fra. Det kan være i.f.t. forskellige reaktioner, nye relationsformer, andre normer m.m. 
 • At legen har stor betydning for læring af social kompetence
 • At det er vigtigt at der er tid og rum til, at børnene får mulighed for, at lege i mindre grupper
 • At børnene får mulighed for, at etablere børnefællesskaber uden de voksnes indblanding. Her får børnene deres egne erfaringer med, hvad der virker, eller ikke virker, når de er sammen med andre. De voksnes opgave er, at hjælpe hvis det bliver for svært
 • At børnene er med i leg med andre børn har stor fokus i vores hverdag.