Bestyrelse

Skovgården har en forældrevalgt bestyrelse, som arbejder inden for rammerne af Dagtilbudsloven.

Forældrebestyrelsen vælges på forældremødet, der afholdes om efteråret. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, mens suppleanter vælges for 1 år.

Bestyrelsen i Skovgården består af:

  • 6 repræsentanter for forældrene, fordelt på 2 fra hver enhed
  • 3 repræsentanter for personalet, fordelt på 1 fra hver enhed
  • 1 daglig leder, der er på skift ved hvert møde
  • 1 institutionsleder

Bestyrelsen beskæftiger sig med de overordnede principper for hele daginstitutionen Skovgården. Sådanne principper kan blandt andet være principper for det pædagogiske arbejde i institutionen og principper for lokalt samarbejde med frivillige.

Bestyrelsen mødes min. 4 gange pr. år. Dagsordenen for møderne udarbejdes i samarbejde mellem bestyrelsesformand og institutionsleder. Ved møderne skrives referat, som efterfølgende offentliggøres på Skovgårdens hjemmeside.

Som forældre er I altid vedkomne til kontakte bestyrelsesformanden eller næstformanden omkring emner, der er vigtige for jer. Dermed kan vi i fællesskab arbejde for, at vores børn får den bedste hverdag i Skovgården. 

Liste over bestyrelsen 2019-2020.

Forretningsorden for Bestyrelsen i Daginstitutionen Skovgården.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner og dagpleje. Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser

I hver af de 3 børnehuse har vi et forældreaktivitetsudvalg.

Formålet med udvalget er at støtte op om institutionens traditioner ved tilbyde praktisk hjælp fx at organisere, købe ind eller hjælpe til ved eks. sommerfester, julearrangement, arbejdsdage (legeplads).

Udvalgene vælges i det enkelte børnehus på det årlige forældremøde i efteråret.

Der afholdes et opstartsmøde i januar, hvor daglig leder +  evt. bestyrelsesrepræsentant deltager, for at udarbejde et årshjul for aktiviteter det kommende år, som involverer og evt. afholdes af forældreaktivitetsudvalget.

Efter aftale kan der holdes aktiviteter uden for åbningstid, eks. fotografering.

I forældrebestyrelsen er det besluttet, at de arrangementer, forældreaktivitetsudvalget arrangerer, skal foregå omkostningsfrit. Dvs. der ikke må opkræves penge fra forældrene til sommerfester eller andre begivenheder. Dog må der gerne opkræves penge for at dække omkostninger til fx øl og vand. Der er ikke lagt selvstændig økonomi ud til udvalget, men fra institutionens side betales der eks. drikke til arbejdsdag.

Guideline for ansøgning af fonde 

I Danmark er der mange muligheder for at søge diverse fonde om tilskud til både små og store projekter i danske institutioner.

Generelt er det en fornøjelse at få nye indspark til projekter/initiativer, som kan bidrage til nye spændende tiltag – både fra personale og forældre.

Som udgangspunkt kan alle søge om tilskud til projekter fra sådanne fonde – både såvel bestyrelsen, personalet som forældre.

Et økonomisk bidrag til et spændende projekt kan som udgangspunkt virke som en god ide, for på den måde at få ekstra midler til nye tiltag. Dog er det i den forbindelse vigtigt at have for øje, at et fondstilskud ofte er forbundet med mange formalia og administrative krav. Ikke kun i forbindelse med selve ansøgningen, men især i høj grad under selve projektforløbet og som afslutning herpå.

Som følge heraf, er det derfor vigtigt, at man ikke på eget initiativ begynder at søge om tilskud til projekter/initiativer i Skovgården eller i det enkelte børnehus. Baggrunden herfor er, at enkeltpersoner meget sjældent selv kan bære de formalia og administrative krav som sådanne tilskud medfører, og dermed ikke selv kan bære tilskuddet hjem. Såfremt et tilskud hjemtages, vil det ofte betyde, at personalet i Skovgården skal bidrage med mange ressourcer til at gennemføre tiltaget, og sådanne ressourcer kan ikke forventes at være til stede uden forudgående aftale herom.

Derfor:

Hvis man som bestyrelse, personale eller forældre får kendskab til tilskudsmuligheder, som kunne være spændende og relevante for Skovgården som helhed eller et af børnehusene, skal man altid først forelægge sin idé for institutionslederen Hanne Skaarup.

Her kan man tage en drøftelse af muligheden for tilskud, projektets indhold og ressource kravene.

Hvis det i samråd med Hanne Skaarup viser sig at projektet/initiativet er realiserbart, vil man sammen med Hanne Skaarup planlægge og aftale, hvorledes tilskuddet ansøges, og hvis tilskuddet hjemtages, hvorledes projektet/initiativet gennemføres.

Bestyrelsen, Skovgården
November 2016