Dalhaven

Dalhaven er en institution hvor der altid er liv og plads til alle.

Vi ser anerkendelse som en forudsætning for, at det enkelte barn bliver mødt, forstået og accepteret som netop det er.

Vi udfordrer børnene på en respektfuld måde. Dette bl.a. ved at danne fællesskaber og relationer gennem aktiviteter på tværs i huset:

 • Vi mødes hver fredag til fællessang.
 • Hver onsdag samler vi børn i grupper, på tværs af stuerne (vinterhalvåret)
 • Vi fejrer traditioner samme. 

I Dalhaven ønsker vi at skabe et miljø hvor børn og forældre føler sig set, forstået og ankerkendt.
Vi ser at børn der trives er trygge og spontane børn. Glæde og humor er kendetegnene for stemningen i huset, hvor børnene møder engagerede voksne, med en positiv tilgang til udvikling og trivsel.

I vores hus er der altid plads og hjerterum, og vi giver mulighed for at alle følelser er accepteret.

Alle børn hos os skal have følelsen og forståelsen af, at være en del af fællesskabet. Vi ser en stor værdi i, at der dannes venskaber af gode karakter mellem børnene.

Dette anerkendende fællesskab er ligeledes grundstenene i vores arbejde med børn med særlig behov, herunder vores PLUS-børn.

Vores hus er inddelt i 3 torve, der fungerer som fællesrum, samt forum for samarbejde på tværs af grupperne:

 • Torv 1 består af børnehavegrupperne Rødhalse og Solsorte.
 • Torv 2 består af børnehavegrupperne Spurve og Silkehaler.
 • Torv 3 består af vuggestuegrupperne Lærker, Musvitter og Mejserne.
 • Derudover har vi vuggestuen Uglerne, som er beliggende op mod Torv 1.
 • Specialgruppen Svalerne er ikke tilknyttet et torv.

Læs mere om Dalhaven

Dalhavens målsætning

Det er vores mål, at skabe de bedst mulige rammer for hele barnets udvikling, læring og trivsel.

Pædagogiske mål

Det er vores mål, at barnet får tryghed og omsorg

Dette vil vi tilgodese ved:

 • at barnet får opmærksomhed
 • at barnet føler sig velkommen og værdsat
 • at barnet bliver set og hørt
 • at der er gode barn-voksen relationer

Det er vores mål, at give barnet gode betingelser for udvikling af sociale færdigheder

Dette vil vi tilgodese ved:

 • at der er tid og rum til leg
 • at støtte barnet i læring og tilegnelse af  sociale kompetencer
 • at tilskynde udvikling af venskaber, samt opbygning af selvværd
 • at give plads til og forståelse for forskellighed

Det er vores mål, at fremme udvikling af sprog, motorik og kreativitet

Dette vil vi gøre ved:

 • at være nærværende overfor barnet
 • at give plads til samtale og at læse/fortælle historier
 • at have meget udeliv
 • at have aktiviteter i motorikrummet
 • at have godt udviklende legetøj
 • at have aktiviteter med tegne, klippe, klistre, male, ler, mad etc.

Det er vores mål, at forældre og personale har et åbent og godt samarbejde

Derfor vil vi:

 • samarbejde omkring barnets udvikling tilstræbe tid til den daglige snak om barnets oplevelser m.v.
 • tilbyde samtaler, efter behov, om det enkelte barns udvikling og trivsel
 • tilstræbe åbenhed, for at fremme tillid

Dette vil vi gøre ved:

 • at have aktiviteter, der fremmer skolestartfærdigheder og modenhed
 • at udvikle samarbejde med skole i relation til skolestart
 • at fremme barnets selvhjulpenhed og robusthed, samt almen sociale færdigheder i relation til skolestart og videre i livet
 • at udfordre barnet

Det er vores mål, at fremme barnets positive oplevelser af overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, samt fra børnehave til skole/sfo

 • dagpleje/vuggestue og børnehaven samarbejder om overgang
 • institutioner og skoler samarbejder om overgang
 • børn, forældre og voksne på besøg inden overgang
 • institution og skoler vurderer egen og fælles  indsats med overgang
 • det er vores mål at tilgodese de store børnehavebørn gennem specielle aktiviteter det sidste halvår de gåri børnehaven

Mødestruktur i Dalhaven:

Dalhaven er en institution med mange medarbejdere, tiltag og visioner, og er derfor afhængige af møder til koordinering, samarbejde og planlægning.

Vi er i et tæt institutionssamarbejde i Skovgården (Balle), og bliver på den måde en stor organisation med mange fælles referenceområder. Skovgården afholder AMIR- og MEDmøder sammen, og er på skift i de tre institutioner.

Hverdagen i Dalhaven rummer derfor møder på kryds og tværs, med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Dalhaven har mindst 1 gang om måneden personalemøde, som er placeret uden for åbningstiden. Et personalemøde som oftest er for Dalhavens personale, men som også nogen gange afholdes som institutionspersonalemøde for hele Skovgården eller fyraftensmøde i kommunens regi.

Hver tirsdag afholdes der i Dalhaven stuemøder eller teammøder på skift. Hver gruppe har ca. 1 møde pr. måned. Disse møder afholdes i institutionens åbningstid, og vi hjælper derfor hinanden på tværs af huset med at passe Dalhavens børn.

Dalhaven afholder ugentligt intern kollegial supervision, hvor der ligeledes hjælpes på tværs i huset med pasning af børn.

Desuden er der møder i Dalhaven med eksterne samarbejdspartnere bl.a. PPR: psykolog, talpædagog, fysioterapeut, VISO ol, nogen gange som psykoedukation for personalet, andre gange sammen med forældre.

Forældremøde afholdes 1 gang om året med valg til forældrebestyrelsen.

Legetøjspolitik:

Politikken angående legetøj i Dalhaven er vedtaget af personalet i juni 2014.

Vi beslutter ud fra børnene og deres behov om man må medbringe legetøj eller ej.

Det betyder at I forældre i perioder, vil opleve forskellige ordninger i de forskellige grupper.

Der kan derfor være stuer, hvor børnene gerne må medbringe legetøj hjemmefra og stuer hvor børnene ikke må og dette kan skifte.

Der kan være stuer hvor der er en legetøjsdag i en periode eller at der på tavlen står: ”På mandag må I tage legetøj med”.

Der kan være et enkelt barn eller flere, der har uhensigtsmæssig udvikling i forhold til at håndtere medbragt legetøj i det sociale samvær med andre børn.

Det kan være svært at dele det legetøj børnene har med hjemmefra eller de finder en tryghed i denne, så man ikke kan være en del af fællesskabet.

Vi vil til enhver tid gerne være i dialog med jer om de beslutninger vi tager og argumenterer der for.

Når du går gennem lågen til Dalhaven og går ad stien langs den sorte liggehal, kommer du ind på den store legeplads, hvor alle børnehavegrupperne har deres egen indgang og garderobe.

Kl. ca. 9.00 har vi tradition for at den enkelte børnehavegruppe holder samling. Det gør vi for at skabe tryghed, fællesskab og overskuelighed for børnene i gruppen.

Om formiddagen arbejdes der med både åbne og lukkede grupper. Åbne grupper, er når børnene færdes frit i huset, hvilket blandt andet giver børnene mulighed for at danne relationer på tværs i huset. Lukkede grupper bruges for eksempel når den enkelte gruppe vælger pædagogiske aktiviteter der kræver mere ro og fordybelse.

Hver gruppe ligger op til et torv til fælles brug og huset har også et motorikrum, der tilsammen kan tilfredsstille børnenes mange forskellige behov for leg og udfoldelse.

Udenfor er den "Store legeplads" indrettet med legeredskaber og skov med plads til udfoldelse og udvikling.

Vi åbner som forsøgsordning fra 1. december 2018 både i vuggestuen og børnehaven. Dette gør vi for, at skabe ro, overskuelighed og nærvær.

Ved ankomst til Dalhaven, gennem lågen, ligger vuggestueafdelingen direkte til venstre, hvor vi har vores egen indgang fra den "Lille legeplads".

For at skabe tryghed, overskuelighed og nærvær for vores 56 børn, er de fordelt i 4 basisgrupper. Hvoraf Lærkerne, Musvitterne og Mejserne er blandet med mini, mellem børn i alderen 6 måneder til ca. 2 år. De er tilknyttet Heden (Torv 3).

Uglerne er vores maxi børn fra vuggestuen, med op 16 børn i alderen ca. 2-3 år. Deres stue ligger op mod torv 1, dog med egen indgang.

Grupperne og vores fælles torv er indrettet, så de kan tilfredsstille børnenes mange forskellige behov, og torvet gør, at vi har god plads til leg og udfoldelse.

Udenfor er den "Lille legeplads" indrettet med legeredskaber for vuggestuebarnet, og den bliver også flittigt besøgt af børnehavebørnene.

Om morgenen åbner vi sammen med børnehaven på torv 2, og ca. kl. 7.30 trækker vi ned i vuggestueafdelingen. Det samme gør sig gældende om eftermiddagen, hvor vi samarbejder med børnehaven om at lukke ned og afslutte dagen.

Der vil være tilknyttet  faste voksne på hver stue, de voksne har et bredt samarbejde stuerne imellem og hjælper hinanden i dagligdagen.

Heden tilbyder "åben hus" to gange om ugen. Det er muligt at komme på forbesøg i vuggestuen inden dit barn starter (altså inden den dato I har plads fra). Nærmere info herom, når I tilbydes plads.

Vi tilbyder desuden en opstartssamtale, hvor vi vil fortælle om vuggestuelivet, praktiske ting, dagsrytme og høre om jeres barns behov i forhold til mad, søvn mm.

Efter barnet ca. har gået 3 måneder i vuggestuen tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi vil fortælle om hvordan barnet trives hos os i vuggestuen og vi vil gerne høre hvordan I har oplevet opstarten. Har I brug for en ”snak” inden, vil der altid være mulighed for dette.

I samarbejde med de voksne fra de tre stuer flytter barnet fra Heden op til Uglerne omkring 2 års alderen.

På Uglestuen vil børnene være fra omkring 2 års alderen til børnehavestart.

Inden de starter på Uglestuen vil de løbende deltage i deres aktiviteter, så overgangen vil blive så tryg så muligt for barnet. Personalet vil samarbejde i hele vuggestuen omkring børnene.

På Uglestuen sættes der fokus på selvhjulpenhed, bl.a. ved børnene øver sig i selv at tage tøj og sko på, deltager aktivt i måltiderne, f.eks. med borddækning, selv øse mad op osv.

Der vil også sættes fokus på relationer og venskaber, da børnenes sociale udvikling går fra parallelege mod rollelege. De hjælpes med at finde venskaber og hjælpes i gang med små lege ud fra børnenes interesser.

Børnene på Uglestuen vil også komme på tur i nærområdet, her øver vi trafiksikkerhed, går 2 og 2 hånd i hånd, og oplever hvad der sker i området omkring vuggestuen. Turene har desuden fokus på den motoriske-, sproglige udvikling og børnene vil møde naturen i de forskellige årstider.

Når børnene på Uglestuen nærmere sig de 3 år vil vi oftere gå på besøg i børnehaven, så overgangen mellem vuggestue og børnehave blive mere kendt og trykt for barnet.

Dalhaven tilbyder desuden en forældresamtale, hvor forældre, vuggestuepædagog og børnehavepædagog mødes for at samarbejde omkring overgangen mellem vuggestue og børnehave.

I Dalhaven har personalet i vuggestuen siden 2014 arbejdet med at højne det gode vuggestueliv.

Vi mener at aldersopdelte stuer vil være med til at højne læringen hos børnene, da de hver især får plads og ro til at udvikle sig.

Aldersopdelte stuer vil ligeledes give plads til at være ”stor” uden at man skal vise hensyn til de ”yngste”, fx når man hopper eller tumler og omvendt de ”yngste” får plads til at undersøge og udforske ”verden” i deres eget tempo uden forstyrrelser fra de ældste.

Vi voksne vil desuden fokusere på at målrette de pædagogiske aktiviteter, så de netop passer til børnegruppen og det enkelte barn. Stuerne arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer.

Overgang fra Heden til Uglestuerne:

I Dalhaven har vi valgt at have en aldersopdelt vuggestue. Dvs. når jeres barn når til en bestemt alder og har brug for nye og flere udfordringer, så rykker det videre op til Uglestuen.

 • Uglestuen er åben fra ca. kl. 7:30-15:30, men da vi er én vuggestueenhed og hjælper hinanden, kan åbningstidsrummet ikke altid ligge helt fast. Før og efter skal jeres børn afleveres og hentes på Heden. I disse ydertimer vil vi bestræbe os på, at jeres børn møder kendte voksne, både fra Heden og Uglestuen. Det er bl.a. med henblik på at lette overgangen, så den bliver så god og tryg som muligt. Så de helt små lærer Uglevoksne bedre at kende, og de nye Uglebørn oplever den velkendte tryghed på Heden.

 • Fra kl. 8:30-9:15 vil vi gerne “fredes”. Derfor har vi et ønske om, at jeres Uglebarn bliver afleveret inden eller efter det tidsrum. Her sidder vi nemlig og spiser formiddagsmad. Samtidig kan blive svært for jeres barn at blive afleveret, når man har alles fokus og skal sige farvel til mor/far.
  Derudover forstyrrer det desværre også de andre Uglebørn. Vores overvejelser i forbindelse med Uglestuen er, at møde barnet hvor det er, og klæde dem bedst muligt på i overgangen til børnehaven, samt at have fokus på det gode børneliv.

Det gør vi bl.a. i kraft af:

Forældresamarbejde

Personale og forældre er nøglen til positiv udvikling og god trivsel for jeres barn. Intet er for lidt eller for meget at henvende sig med. God kommunikation er altafgørende. Alene kan vi noget, men sammen kan vi mere.

Venskaber

På Uglestuen er det vigtigt, at alle børn oplever at høre til og at de føler sig som en del af fællesskabet. “Jeg har betydning, jeg føler mig set og hørt”. “Jeg er værdifuld”.

Samtidig er det i relationerne, at børnene bedst muligt lærer at løse konflikter og sætte egne grænser. F.eks. “hvad gør vi når vi begge vil lege med den samme ting, eller det er kun mig der må rutsje på rutsjebanen og der er ikke plads til dig!” Der bor vel en bamse indeni i os alle, men det er også vigtigt at lære at tage hensyn til andre og kunne sige pyt efter en skuffelse, uden at sætte noget i banken.

Vi oplever konflikter som naturlige, nødvendige og lærerige.

I spisesituationer

Når vi sidder ved bordet oplever vi også fællesskab. Vi hygger os og småsnakker med hinanden. Vi læser bøger og pjatter med hinanden. Vi sender maden videre til vores kammerat. Barnet lærer, at nu er det min kammerats tur og bagefter bliver det mig.

Vi øver også bordskik og koordinering. F.eks. at min mad skal blive på tallerkenen og jeg sidder ikke med fingerende dybt begravet i mit glas med vand. Børnene hælder selv vand op til en bestemt streg, og er med til at hente madbord og sætte på.

Alt dette og meget mere gør, at barnet føler sig betydningsfuld og en del af et vigtigt fællesskab.

Sproget

I de første år i et barns liv sker der en eksplosiv sprogudvikling – og når børn bliver omkring 2 år sker der en sprogspurt, som selv ikke den tidligere verdensmester Wilson Kipketer kan følge med i. Og også derfor har vi fokus på, at støtte børnenes sprogudvikling. Det gør vi bl.a. ved at italesætte børnenes ord, handling og følelser. Læse historier, rim og remser. Synge sange og lytte til musik. Vi forsøger at bade børnene i ord, ikke drukne dem. 

Selvhjulpenhed

Vi har fokus på selvhjulpenhed. Hjælper vi for meget, kommer vi til at holde barnet i en passiv modtagerrolle, og derved snyder dem for vigtig læring. De daglige gøremål rummer enorme potentialer for læring og udvikling. Og jeres barn vil opleve at blive aktør i eget liv. F.eks. kilder et dejligt selvværd i maven, når det lykkes selv at tage jakke på eller selv hælde vand op.

I garderobesituationer

I garderoben kan vi voksne træne vores tålmodighed, mens barnet træner med flyverdragten. Vi giver kun lige den hjælp der er nødvendig, vores nærvær og afslappet tålmodighed. Der er meget læring gemt i det tøj.

For at gøre det så nemt som muligt for jeres barn selv at tage tøj og sko på, er det vigtigt at tænke i hvad er nemt selv at tage på. F.eks. løse bukser med elastik i taljen, todelt tøj uden knapper og ingen snørebånd i skoene m.v.

Ankomst/Afleveringer

Ved at I som forældre lader jeres barnet selv gå ind i vuggestuen, hjælper det til selv at tage overtøjet af, da kommer barnet til at opfatte sig selv, som et lille kompetent menneske, som er aktiv i egen hverdag. Jeres barn har brug for at mærke at, “her kommer jeg”! I stedet for “her kommer mor og far med mig”.

Der er stor forskel på hvor mange udfordringer et barn opsøger, men alle børn har brug for at overskride grænser i den formåen de har nu. Det er vigtigt at personale og forældre, inden opstart, har lavet nogle klare aftaler ang. aflevering, så vi ikke kommer til at misforstå hinandens signaler. F.eks. at forælderen sender et bestemt lille signal om, at nu er jeg klar til at gå, og at den voksne i Uglestuen så på bedste vis, kan hjælpe til at gøre afskeden så god som muligt.

Oprydning

At rydde op markerer afslutningen på en leg og peger samtidig frem mod, at noget andet skal ske. Noget nyt kan begynde. Barnet har brug for afslutninger. Det vil gå rigtig godt hånd i hånd, hvis vi både øver hjemme og i vuggestuen.

I garderoben øver vi f.eks. at børnene selv lærer, at sætte sko og tøj på plads i eget rum.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene, men samtidig skal vi også være opmærksom på at barnet ikke får vendt rundt på sin søvnrytme.

Forskning viser at børn der får lov til at sove som de har brug for, har meget lettere ved indlæring, stærkere immunforsvar og har nemmere ved at håndtere hverdagen.

Ca. to måneder før børnehaveopstart sover børnene indenfor på madrasser. Det er bl.a. for at forberede børnene på, at skulle sove på madras i børnehaven. Samtidig oplever vi, at en del af børnenes lur bliver kortere.

For mange børn kommer nogle perioder hvor de er ved at finde et nyt søvnmønster. I disse tider kan man som forældre, nemt komme til at føle sig magtesløs. Kom endelig og tag en snak med os, så vi i fællesskab finder den bedste løsning.

Toilet og ble

I Uglestuen bliver børnene, hver dag, spurgt om de vil tisse på toilettet. Det er ok at sige nej tak. Hvis vi presser børnene til at sidde på toilet, risikerer vi bare at de bliver utrygge, og det vil måske tage længere tid at blive blefri. Vi oplever, at børnene lærer af hinanden, og når de ser deres venner sidde på toilet, så siger de lige pludselig ja tak en dag.

Hvis jeres barn har smidt bleen i løbet af en ferie, så følger vi op på det gode tiltag og forsøger os frem.

I Uglestuen har vi fravalgt overleveringssamtaler fra Heden til Uglestuen. Men hvis der er brug for en samtale ud over overleveringssamtalen fra Uglestuen til børnehaven eller dette brev, er I meget velkommen til at henvende jer og vi finder en tid.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale har en positiv indvirkning på barnets udvikling og tilknytning til vuggestuen/børnehaven.

Dalhaven tilbyder forældresamtaler ca. 3-4 måneder efter barnets start samt ved overgang fra vuggestue til børnehave. Desuden tilbyder børnehaven en før-skole samtaler i december og januar, ca. et halvt år inden skolestart.

Men da vi værdsætter den daglige dialog højt, vil der derudover altid være mulighed for, at aftale tid til en samtale hvis I ønsker det. Ligesom vi henvender os til jer, hvis vi finder, at vi har behov for en samtale.

3 mdr.'s samtalen:

 • Barnets trivsel; er barnet/familien faldet til i vuggestuen/børnehaven?
 • Fungerer dagligdagen for barnet?
 • Specielle hensyn?
 • Barnets generelle udvikling samt basale og udviklingsmæssige behov.
 • Forventninger afstemt.
 • Sprogvurderingen – TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) indgår som en mulig del af samtalen.

Før-skole samtalen:

 • Barnets modenhed contra skolestart (socialt samspil, koncentration, modtagelse af kollektiv besked, indlæring og motorisk udfoldelse).
 • På hvilke punkter skal vi i samarbejde, forældre og børnehave, understøtte barnet det sidste halve år?
 • Snak om hvilke punkter vi, forældre og børnehave, bliver enige om, at videregive til skolen for at skabe en god overgang.
 • Der udarbejdes i fællesskab med forældrene et overleveringsskema igennem Hjernen & Hjertet - Trivsel på tværs.

Vi har grundet covid-19 ikke kunne lave et sædvanlig årshjul, men fortsætter selvfølgelig med de forskellige aktiviteter der er mulige ift. sundhedsmyndighedernes anbefalinger i løbet af året. Når det er muligt, så vil vi ligge årshjul ind for resten af år 2021.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Dalhaven

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn